W czym możemy pomóc?

Umowa powierzenia danych (online)

Umowa zostanie wysłana na adresy e-mail stron zawierających umowę.

Wysłanie wygenerowanej w ten sposób umowy na adres e-mail jest równoznaczne z jej zawarciem – nie ma konieczności jej odsyłania, pieczętowania itp. Wygenerowana w ten sposób umowa nie wymaga podpisania w formie pisemnej, albowiem jest zawierana w trybie art. 384 Kodeksu cywilnego tj. akceptacji wzorca umownego.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Podmiot przetwarzający: Soluma Interactive Grzegorz Wiśniewski 
Administrator danych: dane w pragrafie 8.

§1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§2.  Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane: podaje Administrator w paragrafie 8.
 (*należy podać rodzaj danych)  ……………… np. dane zwykłe oraz dane szczególnych kategorii ……………. (*należy podać kategorię osób, których dane dotyczą) np. pracowników administratora, klientów administratora itd. w postaci ……………….. np. imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr PESEL itd.

2. Podmiot przetwarzający nie przetwarza bezpośrednio powierzonych mu danych osobowych. Danne sa przetwarzene są wyłącznie w celu świadczenia usługi hostingowej.

3. Podmiot przetwarzający administruje serwerem przetwarzającym dane stosując środki niezbędne do zabezpieczenia danych powierzonych przez firmę / osobę fizyczną, która dokonała zakupu usługi hostingowej. W celu zabezpieczenia serwera stosowane są środki w zakresie: ochrona antywirusowa i antyspamowa systemu pocztowego, kopie bezpieczeństwa, aktualizacje systemu zarządzającego serwerem / systemu z kopiami bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie usług hasłem. Soluma zabezpiecza swoje dane certyfikatem SSL oraz umożliwia takie zabezpieczenie Administratorowi danych pod warunkiem zakupu i implementacji certyfikatu SSL.

§3. Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy oraz świadczenia zakupionej usługi hostingowej.  

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 10 tal od momentu zaprzestania świadczenia usługi, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych po tym okresie.

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 72h.

§4. Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 14 dniowym jego uprzedzeniem.

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 60 dni.

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§5. Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy - tj. świadczenia usługi hostingowej.
Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
    Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

§ 6. Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym o ile udostepnienie nastapiło w skutek celowego działania Przedmiotu przetwarzającego.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.


§7. Postanowienia końcowe

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas: do momentu opłacania usługi hostingowej prze Administratora w firmie Soluma. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 7 okresu wypowiedzenia.
Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający: pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie; przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową.
Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Przedmiotu przetwarzającego.


§8.Wypełnia Administrator danych:
(dane Administratora danych i jego usług, potwierdzenie zawarcia umowy)

Zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności

Dbamy o Twoje dane osobowe dlatego zostaną użyte wyłącznie w celu przetworzenia zamówienia, ułatwienia korzystania z witryny i realizacji zamówienia.

Powiązane artykuły

Stosujemy pliki cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików (samodzielnie przez ustawienia przeglądarki), to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zobacz politykę cookies.
Przewiń do góry