W czym możemy pomóc?

Regulamin promocji

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji Soluma Łukasz Żółtowski, 82-300 Elblag, ul. Krzyżanowskiego 7/6
2. Fundatorem nagród w promocji jest Organizator.
3. Akcja promocyjna Organizowana jest za pośrednictwem strony https://soluma.pl/promocje-i-konkursy,ac162/strona-za-900-zlotych-i-szansa-najnowszy-iphone-7,1221  (nazywanej stroną promocji)4. Promocja trwa od godziny 12.00 dnia 15.02.2017 do godziny 12.00 dnia 12.09.2017r. W wyjątkowych sytuacjach Organizator promocji może przedłużyć lub przerwać trwanie promocji, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników promocji na stronie promocji.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami mogą być: osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz dokonujący zakupu i wpłaty na konto bankowe Organizatora za jeden produktów opisanych w §2 pkt 2

2. Warunkiem uczestnictwa  jest: zamówienie oraz wniesienie pełnej opłaty za produkcje strony internetowej (nazywanymi później produktami) zgodnie z warunkami w opisie produktu, jednej z: Strona Standard (900 zł netto), opis: https://soluma.pl/cenniki/cennik-tworzenia-stron-www#Std oraz Strona Professional (5240 zł netto), opis: https://soluma.pl/cenniki/cennik-tworzenia-stron-www#Pro

oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
3. Przystępując do promocji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail]  na potrzeby promocji oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie strony Soluma
4. Przystępując do promocji Uczestnik  potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

§3 Zasady promocji

1. Aby wziąć udział w promocji należy: Skorzystać z formularza umieszczonej pod adresem: https://soluma.pl/promocje-i-konkursy,ac162/strona-za-900-zlotych-i-szansa-najnowszy-iphone-7,1221 oraz Uczestnik  musi dokonać opłaty za zamówiony produkt. Komplet wszystkich powyższych elementów nazywany jest dalej Zgłoszeniem.
2. Każdy użytkownik jest uprawniony do dowolnej liczby zgłoszeń, pod warunkiem zamówienia i wniesienia opłaty za produkt za każde kolejne zgłoszenie. W ramach wniesienia jednego zamówienia i opłaty przysługuje jedno zgłoszenie.
3. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest wniesienie opłaty za jeden produktów (§2 pkt 2).
4. W przypadku rezygnacji z zakupu produktu i żądania zwrotu wpłaty za produktu Uczestnik  jest wykluczany z promocji. Jeśli użytkownik otrzymał nagrodę opisaną w §4 jest zobowiązany do jej zwrotu w ciągu 14 dni w stanie nienaruszonym i nie noszącym śladów użytkowania.
5. Promocja przebiega następująco:
a) od godziny 12.00 dnia 15.02.2017 do godziny 12.00 dnia 12.09.2017r. Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
b) po zebraniu 10 zgłoszeń od uczestników oraz zakończeniu budowy stron internetowych - w ciągu 72h wysłany jest e-mail, który zawiera link do formularza,
c) uczestnik wypełnia formularz. Uczestnik który jako pierwszy wypełni formularz (pod uwagę brana jest data wysyłki formularza, która zostanie wyświetlona w programie pocztowym emClient, pole Wysłano) jest zwycięzcą i otrzymuje nagrodę.
c) najpóźniej w ciągu 24h zostaną opublikowane wyniki.
6. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą za pomocą poczty e-mail wysyłając wiadomość na adres podany w zgłoszeniu.

§4 Nagrody

1. Nagrodami są: Smartfon Apple IPhone 7 32 GB
2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora)  będzie oceniało przede wszystkim: zgodność zgłoszenia z warunkami promocji,3. Zwycięzca zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną poczta e-mail oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Zwycięzcę danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7  dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej , oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w promocji oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7  dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.
5. Nagrody zostaną dostarczone paczką kurierską.
6. Przed wysłaniem nagrody, laureat  zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przekaże na konto organizatora promocji podatek w wysokości 10% wartości nagrody.

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do promocji, użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do materiałów przekazanych do produkcji strony www (utworów), oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu promocji, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w promocji. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres: soluma@soluma.pl
3. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia promocji.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje  mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 31.09.2017r.  W treści listu musi być zawarty adres e-mail zgłaszającego reklamację, brak adresu e-mail jest równoznaczny z odrzuceniem reklamacji. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 60 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się  wysłanie poczty e-mail z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia promocji, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
7. Udział w tej promocji wyklucza udział w innych promocjach., kodach bonusowych, gratisach  związanych z produktami:

Powiązane artykuły

Przewiń do góry