W czym możemy pomóc?

Regulamin publikacji artykułów, linkow


1. Postanowienia ogólne 

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi publikowania tekstów eksperckich oraz umieszczania linków na portalach internetowych oraz blogach (zwanych dalej "Portalami") Soluma Group, na rzecz Dostawców treści / linków (dalej: „Zamawiający”).

1.2. Usługa świadczona jest przez firmę Soluma Interactive (dalej: „Usługodawca”).

1.3. Lista portali dostępna jest tutaj


2. Usługa i korzystanie z usługi

2.1. Świadczona usługa polega na:

 • publikacji artykułów (dalej zwane „artykułami”). Artykuły to teksty opisujące produkt, usługę, wydarzenie, itp. Artykuł może zawierać informacje reklamowe oraz aktywne linki do strony wskazanej przez Dostawcę 
   
 • publikacji linków do istniejących publikacji (dalej zwane „linkami”)
 • publikacji linków w innych częściach witryn (dalej zwane „linkami”)

2.2. Usługodawca może wprowadzić akcesoryjne usługi i rozszerzenia.

2.3. Usługa świadczona jest odpłatnie, na zasadach podanych w dalszych postanowieniach Regulaminu

2.4. Zakazana tematyka artykułów / linków

Nie emitujemy usług promujących w jakikolwiek sposób sprzedaż, pośrednictwo w sprzedaży: substancji zakazanych (w tym narkotyków), substancji psychoaktywnych, pornografii, erotyki, hazardu, broni, amunicji, materiałów wybuchowych i fajerwerków, w tym tworzenie instrukcji otrzymywania lub pozyskiwania tych elementów oraz innych produktów mogących wyrządzić krzywdę lub szkodę, itp.


3. Warunki świadczenia Usługi

3.1. Zamawiający zlecając usługę, przystępuje do programu partnerskiego. Wszystkie publikacje przez niego przysłane są traktowane jako publikacje partnera serwisu.

3.2. Usługodawca na swoich Portalach publikuje artykuły przesłane przez Zamawiających.

3.3. W przypadku przesłania artykułu przez Zamawiającego - zapewnia on, że należą do niego autorskie prawa majątkowe do tego artykułu. W przypadku stwierdzenia, że Zamawiający nie posiada do niego majątkowych praw autorskich Usługodawca może:

 • a) natychmiast usunąć opublikowany artykuł z Portalu
 • b) nie ma obowiązku zwracania wynagrodzenia za publikację.
 • c) wystąpić o wpłacenie kary
 • d) w przypadku nie posiadania majątkowych praw autorskich przez Zamawiającego może wystąpić o zaspokojenie roszczeń autora/właściciela majątkowych praw autorskich

3.4. Zamawiający upoważnia Usługodawcę do przesłania faktury w formie elektronicznej.

3.5. Zamawiający nie może działać na szkodę Usługodawcy, w tym nie może zamieszczać nienaturalnych linków do usług. W przypadku stwierdzenia takich działań Usługodawca może natychmiast usunąć opublikowany artykuł / link i nie ma obowiązku zwracania wynagrodzenia za usługę.

3.6. Artykuł jest oznaczony jako „Artykuł partnera serwisu” (nie nawiązujący przesadnie do reklamodawcy) lub "Informacja prasowa” (artykuł, który nie jest unikatowy) lub  "Artykuł sponsorowany" ( artykuł przesycony reklamą). Sposób oznaczenia jest ustalany przez Usługodawcę.

 • UWAGA: Zamawiający ma obowiązek poinformować Usługodawcę jeśli artykuł nie jest unikatowy (Unikatowy: autorski tekst, nigdzie nie indziej nie publikowany tekst).

3.7. Dostarczenie artykułów do publikacji .

W przypadku dostarczenia materiałów w innej formie niż opisane, zamawiający z góry akceptuje sposób publikacji i wprowadzenia zmian przez redakcję. Wprowadzanie zmian po publikacji jest odpłatne (usunięcie na żądanie, zmiany w artykule - wg aktualnego cennika).

 • a) Zalecana forma dostarczenia artykułu to plik tekstowy, a w nim: tytuł, nagłówek, treść artykułu (kompletny kod HTML do wstawienia; kod tylko z treścią artykułu i linkiem bez żadnych dodatkowych parametrów).
 • Zdjęcie zgodnie z parametrami podanymi w cennikach reklamy na portalach, do 100KB należy przesłać na mail wraz artykułem do publikacji. W przypadku dostarczenia słabej jakości zdjęcia, lub zdjęcia niespełniających naszych kryteriów (zły kadr, źle dobrane zdjęcie, reklama na zdjęciu), Usługodawca zastrzega sobie możliwość wstawienia własnego zdjęcia, zdjęcia są pobierane z: https://pixabay.com/ i zamieszczane bez akceptacji Zamawiającego.

W przypadku dostarczenia materiałów w innej formie niż opisane, zamawiający z góry akceptuje sposób publikacji i wprowadzenia zmian przez redakcję. Wprowadzanie zmian po publikacji jest odpłatne (usunięcie na żądanie, zmiany w artykule - wg aktualnego cennika).

3.8. Usługodawca nie publikuje artykułów/linków szkodliwych dla naszych portali / blogów / marki / wizerunku marki Soluma Group.

3.9. Usługodawca ma prawo do zmiany adresu URL, na którym został umieszczony artykuł w trakcie okresu publikacji.


4. Wykonanie i zamówienie usługi

4.1. Zamawiający za pomocą e-mail lub przez www (cennik publikacji artykułów) zamawia publikację artykułów na wskazanych przez niego Portalach.

 • a) W momencie złożenia zamówienia Zamawiający dokonuje wpłaty na rzecz Usługodawcy zgodnie z cennikiem publikacji przy wybranym Portalu.
 • b) Usługodawca otrzymuje informację o zamówieniu drogą mailową i jest zobowiązany do publikacji artykułu do 4 dni od otrzymania informacji oraz zaksięgowania wpłaty.

4.2. W przypadku nietypowych wytycznych dotyczących momentu publikacji, naruszenia możliwych powodów odrzucenia artykułu / linku przez Usługodawcę (np. nieakceptowalnych jakościowo, merytorycznie, tematycznie treści) oraz nietypowych życzeń po stronie Zamawiającego, Usługodawca ma prawo nie publikować artykułu / linku lub żądać dodatkowej opłaty za wymagania Zamawiającego.

4.3. Po publikacji artykułu / linku Usługodawca prześle link do publikacji na adres e-mail z jakiego otrzymał zamówienie. Usługodawca weryfikuje poprawność publikacji. Weryfikacja musi nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni od powiadomienia o publikacji. Jeżeli to nie nastąpi uznaje się, że usługa została poprawnie wykonana. Wnoszenie poprawek, po uznaniu usługi za poprawnie wykonaną, jest odpłatne.

4.4. W przypadku niepoprawnego wykonania usługi  Usługodawcę, Zamawiający podaje swoje uwagi, a Usługodawca poprawia usługę.

4.8. Zapis w ofercie: „Trwałość: publikacja / link w zasobach portalu na stałe.” lub „dożywotni” itp. - oznacza, że Usługodawca jest zobowiązany do utrzymania publikacji artykułu / linku minimum przez okres jednego roku w niezmienionej treści. Zobowiązanie wygasa w przypadku sytuacji opisanej w punkcie 4.8.

4.8. Zobowiązania Usługodawcy, wygasa w sytuacji:

 • a) Usługodawca zawiesił działalność portalu / sprzedał portal na którym miała miejsce publikacja
 • b) Usługodawca otrzymał filtr ręczny "Nienaturalne linki z twojej witryny" lub analogiczny dotyczący portalu / artykułu / podstrony na którym miała miejsce publikacja - wtedy Usługodawca może zmienić linki na nofollow lub usunąć publikację / linki.


5. Reklamacje

5.1. Reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany na stronie: www.kontakt.soluma.pl

5.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.

5.3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.

5.4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.


6. Postanowienia końcowe

6.1. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

Powiązane artykuły

Przewiń do góry